XX Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 r.

Lutowiska
2020-11-27 09:59:41

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radną Beatę Lisowską wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lutowiska zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizacje zadania publicznego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy we władzach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 2 | Przeciw: 8 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 1 | Przeciw: 8 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 13
 14. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live