Urząd Gminy Inowłódz


XXX sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-11-26 13:03:50

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 734 w obrębie Inowłódz, gm. Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 41, 42, 54, 55, 61 w obrębie Zakościele, gm. Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020-2027 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019–2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/178/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXIX sesji Rady Gminy Inowłódz
 18. Interpelacje i zapytania
 19. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 20. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live