Urząd Gminy Inowłódz


XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-10-29 13:10:52

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za I półrocze 2020 r.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 11
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 11
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 13/1 i 13/2 w obrębie Dąbrowa, gm. Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXVIII sesji Rady Gminy Inowłódz
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 17. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live