PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji (Nr XVIII, Nr XIX)
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, b) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych stanowiącej własność Powiatu Leskiego, c) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych stanowiącej własność Powiatu Leskiego, e) w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Cisna.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad

© 2020 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live