XXIII sesja Rady Gminy

sala narad Urzedu Gminy
2020-09-29 10:55:03

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI i XXII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 4. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 6. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał, dyskusja podjęcie uchwał
 7. Uchwała Nr XXIII/202/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 8. Uchwała Nr XXIII/203/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 9. Uchwała Nr XXIII/204/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Uchwała Nr XXIII/205/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 11. Uchwała Nr XXIII/206/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Uchwała Nr XXIII/207/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Uchwała Nr XXIII/208/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 14. Uchwała Nr XXIII/209/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 15. Uchwała Nr XXIII/210/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 16. Uchwała Nr XXIII/211/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 17. Uchwała Nr XXIII/212/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania . Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 18. Uchwała Nr XXIII/213/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/159/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad

© 2020 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live