Urząd Gminy Inowłódz


XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-09-24 13:09:51

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Inowłódz za rok szkolny 2019/2020
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w I półroczu 2020 r.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  1. Wniosek radnego Piotra Gawędy o przesunięcie środków w wysokości 30 000 zł z zadania „Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Brzustów” z przeznaczeniem na budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Brzustowie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 582/1 w obr. Brzustów, gm. Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXVII sesji Rady Gminy Inowłódz
 13. Interpelacje i zapytania
 14. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 15. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live