Gmina i Miasto Lwówek Śląski


XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski
2020-01-30 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim. Głosowanie jawne
 4. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/410/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018r. w sprawie przekształcenia oddziału żłobkowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lwówku Śląskim w Klub Dziecięcy nr 1 oraz nadania mu statutu. Głosowanie jawne
 5. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski. Głosowanie jawne
 6. W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Gielniaka w Niwnicach w Filię Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Głosowanie jawne
 7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wiejskich gminy Lwówek Śląski- edycja 2020r. Głosowanie jawne
 8. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie miasta Lwówek Śląski- edycja 2020r. Głosowanie jawne
 9. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Niwnice i Radłówka dla terenu związanego z eksploatacją złóż gipsu, anhydrytu i kruszywa naturalnego. Głosowanie jawne
 10. Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Głosowanie jawne
 11. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Głosowanie jawne
 12. W sprawie uznania skargi za bezzasadnej. Głosowanie jawne
 13. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski. Głosowanie jawne
 14. Uchwała w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Głosowanie jawne
 15. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live