Urząd Gminy Inowłódz


XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-01-30 13:02:31

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołów z obrad:
  1. XVIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. XIX sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz, na rok szkolny 2019/2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchmości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego ramowego planu pracy Rady Gminy Inowłódz oraz rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XVIII sesji Rady Gminy Inowłódz
 15. Interpelacje i zapytania
 16. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 17. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live