Urząd Gminy Rajcza


III Sesja Rady Gminy Rajcza IX Kadencji

III Sesja Rady Gminy Rajcza IX Kadencji

Gmina Rajcza
2024-06-27 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Rajcza IX kadencji.
 5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Rajcza na lata 2024-2035.
 6. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2024 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024.
 8. Raport o stanie Gminy Rajcza za 2023 rok: a. przedstawienie raportu o stanie Gminy Rajcza za rok 2023; b. debata nad przedstawionym raportem; c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rajcza wotum zaufania za 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2023: a. przedstawienie sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok; b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok; c. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok; d. głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok: a. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rajcza za 2023 rok; b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rajcza; c. dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Rajcza z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rajcza.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza nr 1/2024, obejmującego obszar położony w miejscowości Sól.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr 37, o pow. 0,5338 ha położonej w Zwardoniu.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych i Porządku Publicznego.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2024 Rady Gminy Rajcza w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Rajcza.
 18. Informacja Wójta Gminy o pracach od ubiegłej sesji, a także informacja Radnych Rady Powiatu.
 19. Zapytania i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live