Urząd Miejski w Strzyżowie


III sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 czerwca 2024 roku.

1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z II sesji. 3. Osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Strzyżów – wręczenie nagród. 4. Informacja o działalności spółek z o.o. będących własnością Gminy Strzyżów. 5. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzyżowa wotum zaufania za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2023 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2023 rok. 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2023 rok. 9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzyżów. 10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie udzielenia absolutorium oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym wniosku. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2023 rok. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał wynikających z bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa. a. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Strzyżów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, b. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli, c. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących oraz członków zarządów osiedli, d. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzyżowa, f. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MGZBM w Strzyżowie, g. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Strzyżów projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!”, h. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Strzyżowie oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego, i. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2024, j. zmieniająca uchwałę nr LVI/468/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2024, k. zmieniająca uchwałę Nr LVI/469/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2024-2040. 14. Sprawy różne. 15. Zakończenie sesji.

Dom Kultury ,,Sokół
2024-06-27 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z II sesji. 3. Osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Strzyżów – wręczenie nagród. 4. Informacja o działalności spółek z o.o. będących własnością Gminy Strzyżów. 5. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzyżowa wotum zaufania za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2023 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2023 rok. 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2023 rok. 9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzyżów. 10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie udzielenia absolutorium oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym wniosku. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2023 rok. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał wynikających z bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa. a. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Strzyżów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, b. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli, c. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących oraz członków zarządów osiedli, d. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzyżowa, f. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MGZBM w Strzyżowie, g. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Strzyżów projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!”, h. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Strzyżowie oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego, i. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2024, j. zmieniająca uchwałę nr LVI/468/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2024, k. zmieniająca uchwałę Nr LVI/469/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2024-2040. 14. Sprawy różne. 15. Zakończenie sesji.
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live