Urząd Gminy Osieck


Sesja nr III

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, 721) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Osiecku dnia 27 czerwca 2024r., o godz. 16:00 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klub Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6
2024-06-27 16:02:54

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej odbytej dnia 29 maja 2024 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Osieck za 2023 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Osieck za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieck wotum zaufania. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieck za 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Procedura absolutoryjna:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,
  3. opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  5. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Osiecku w sprawie absolutorium,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieck absolutorium za 2023 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Sobienkach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wszczęcia procedury w celu dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych w miejscowości Augustówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nieodpłatnego przejęcia części współwłasności w działkach rolnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Osieck.(P.J.R) Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 12
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Osieck.(P.J.N.) Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 12
 21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Osieck w okresie międzysesyjnym.
 22. Informacje Przewodniczących Komisji z działalności między sesjami.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 24. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 25. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live