Urząd Gminy Inowłódz


IV sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Inowłodzu

Sala Obrad Rady Miejskiej w Inowłodzu na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2024-06-28 12:02:18

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Inowłodzu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Inowłodzu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Burmistrza Inowłodza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Inowłódz za 2023 rok:
  1. debata nad Raportem
  2. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Inowłodza wotum zaufania Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 9. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Inowłodza za 2023 rok:
  1. zapoznanie z Uchwałą Nr III/81/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok
  2. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Inowłodzu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Inowłodza za 2023 rok
  3. zapoznanie z Uchwałą Nr III/120/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Inowłodzu o udzielenie absolutorium za 2023 rok
  4. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Inowłodza za 2023 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2024 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  4. Wniosek Radnego Pana Henryka Matusiaka o zwiększenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej w przypadku udziału w działaniu, o którym mowa w ust. 1, wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości z 15,00 zł na 20,00 zł Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
  5. przekazania skargi Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  6. zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 13
  8. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  9. zmiany Uchwały Nr LXXV/495/24 Rady Miejskiej w Inowłodzu z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na II i III sesji Rady Miejskiej w Inowłodzu
 12. Interpelacje i zapytania
 13. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 14. Podziękowania dla Sołtysów Gminy Inowłódz Kadencja 2019 - 2024
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live