Urząd Gminy Ujsoły


II Sesja Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, ul. Beskidzka 2
2024-06-13 10:04:59

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Ujsoły oraz sołtysów Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi za rok 2023
 13. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:
  1. Przedstawienie raportu
  2. Debata nad raportem.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły wotum zaufania Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
  2. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z kontroli wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz Opinii o wykonaniu budżetu Gminy Ujsoły za rok 2023
  3. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku do Rady Gminy Ujsoły o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ujsoły za rok 2023
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live