Urząd Gminy Zakrzew


III/2024 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2024-06-11 08:44:43

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Protokołu: Nr II/2024 z dnia 21 maja 2024 roku
 5. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 10. Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 rok Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie
 11. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Zakrzewie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zakrzew w roku 2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2024 – 2030 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu części dachu na budynku: Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej, Dąbrówka Podłężna 29 B, 26-652 Zakrzew, stanowiącej własność Gminy Zakrzew na czas określony Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Debata nad raportem o stanie Gminy Zakrzew za 2023 rok
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzew wotum zaufania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 17. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opiniami
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzew za rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
 21. Wolne wnioski
 22. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live