Urząd Gminy Bukowsko


III sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2024-05-28 15:57:18

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Wnioski o podjęcie uchwał, dyskusja, podjęcie uchwał:
 6. Uchwała Nr III/26/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live