Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim


IV Sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim -sala obrad parter
2024-06-27 12:59:29

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wyznaczenie sekretarza obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 7 maja 2024 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 maja 2024 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 czerwca 2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 8. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej
 9. Omówienie przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego raportu o stanie gminy za 2023 rok i przeprowadzenie debaty nad raportem
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024-2039 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, oznaczonej jako działka nr 196/3 w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowym dzierżawcą Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 22. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego Głosowanie jawne
 23. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 24. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 25. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Konstantynów Łódzki w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Konstantynów Łódzki do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  1. głosowanie kandydatury Tomasza Pawlaczyka na przedstawiciela Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. głosowanie kandydatury Wincentego Kołacza na przedstawiciela Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim VII kadencji Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 3 | Przeciw: 10 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 28. Przedstawienie sprawozdań z realizacji:
  1. Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie za 2023 rok
  2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok
 29. Sprawy różne
 30. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live