Urząd Gminy Osieck


Sesja nr II

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Osiecku dnia 29 maja 2024r., o godz. 16:00 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klub Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6
2024-05-29 16:01:57

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej odbytej dnia 7 maja 2024 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 1915/3 w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłat od posiadania psów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023 dla Miasta i Gminy Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2024 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Osieck publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę LVII/501/24 Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 20 marca 2024r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Osieck w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczących Komisji z działalności między sesjami.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 17. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live