Urząd Miasta i Gminy Zagórz
II Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu - IX kadencja

sala narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz
2024-05-29 07:59:36

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Powołanie sekretarza sesji.
  1. Pan Kamil Batruch
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 7. w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku na kadencję 2024-2027, /DRUK Nr 1/,
 8. w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Zagórz na rok 2024”, /DRUK Nr 2/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. 3) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, /DRUK Nr 3/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) , /DRUK Nr 4/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, /DRUK Nr 5/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Zagórz, /DRUK Nr 6/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. w sprawie dopłaty do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych, /DRUK Nr 7/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. w sprawie przyjęcia Regulamin udzielenia dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór na terenie Gminy Zagórz, /DRUK Nr 8/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, /DRUK Nr 9/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 15
 16. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2024 r, /DRUK Nr 10/, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 17. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2024-2030, /DRUK Nr 11/. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live