Urząd Gminy Bukowsko


II sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2024-05-20 08:26:39

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta Gminy z pracy między sesjami.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Wnioski o podjęcie uchwał, dyskusja, podjęcie uchwał:
 9. Uchwała Nr II/14/2024 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Uchwała Nr II/18/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/682/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Uchwała Nr II/19/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Uchwała Nr II/20/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Uchwała Nr II/21/2024 w sprawie dopłat do taryf zatwierdzonych decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Nr RZ.RZT.70.105.2023 z dnia 17 kwietnia 2024 roku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Uchwała Nr II/22/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Uchwała Nr II/23/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Uchwała Nr II/24/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Uchwała Nr II/25/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live