Urząd Gminy Lipowa


II Sesja Rady Gminy Lipowa

Sala Narad Urząd Gminy Lipowa
2024-05-15 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy Lipowa.
 4. Podjęcie uchwały sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Głosowanie jawne
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głosowanie jawne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa. Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa. Głosowanie jawne
 8. odjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr LXXV/471/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipowa na lata 2024-2032. Głosowanie jawne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr LXXV/472/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2024 r. Głosowanie jawne
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Ostrem oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Głosowanie jawne
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live