Urząd Gminy Marklowice


Obrady II Sesji Rady Gminy Marklowice VIII Kadencji w dniu 28 maja 2024 roku/godz. 16:00

Urząd Gminy, sala obrad, pok. 204.
2024-05-28 17:15:33

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. Głosowanie jawne
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 6 maja 2024 r. Głosowanie jawne
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdania:
  1. o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy, Z. Gamza.
  2. na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta, P. Galus.
  3. w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu kwietniu 2024 r. - ref. Zastępca Wójta, P. Galus i Sekretarz Gminy, Z. Gamza.
  4. Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy, W. Mika.
  5. z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji.
 7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach
  1. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług – ref. Kier. OPS, G. Pośpiech Głosowanie jawne
  2. zasad przyznawania, wysokości i wypłacania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych – ref. Przew. Rady P. Zając. Głosowanie jawne
  3. powierzenia reprezentowania Gminy Marklowice w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - ref. Wójt Gminy W. Mika. Głosowanie jawne
  4. zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2024 rok - ref. Skarbnik Gminy J. Mrozek. Głosowanie jawne
  5. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Marklowice - ref. Zast. Wójta Gminy Marklowice P. Galus
  6. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Marklowice - ref. jw.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Ustalenie terminu następnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live