Urząd Gminy Dynów


LXI Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2024-03-22 13:46:27

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400 m 4-torowej i prostej 6-torowej oraz kompleksu obiektów l.a. w miejscowości Bachórz" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w roku 2024" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Oświata dotyczącego nie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Dynów w sprawie ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych na terenie Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości znajdującej się w Laskówce nr 69 (budynek byłej Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce) z przeznaczeniem na Dom dla dzieci. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.
 11. 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dynów za rok 2023.
 12. 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok w Gminie Dynów.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live