Urząd Gminy Dynów


LX Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2024-01-29 08:25:02

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Dynów do realizacji Projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi sąsiedzkie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Dylągowa. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live