Urząd Gminy Dynów


LIX Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2023-12-28 13:02:29

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVI(341)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 13 listopada 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVI(342)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 13 listopada 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVI(343)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 13 listopada 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorsko modernizacyjnych wewnątrz kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja i restauracja prospektu organowego oraz instrumentu z kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bachórzu" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie konserwacji ołtarzy bocznych, ambony oraz rzeźby „Ukrzyżowanie” w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn. "Dofinansowanie połączeń autobusowych komunikacji publicznej w 2024r." Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłokomie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVII(349)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 28 listopada 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Dynów na lata 2024 – 2030. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dynów na lata 2024 – 2026. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Dynów na lata 2024-2027" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. 17. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2024r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 20. 20.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia komunalnego położonej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live