Urząd Gminy Dynów


LVII sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2023-11-28 08:05:36

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 8 | Uprawnieni: 13
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ‘programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dynów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na stanicę kajakową przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Pod Dębiną w miejscowości Bachórz”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live