Urząd Gminy Witonia


Sesja Rady Gminy Witonia Nr. LXVIII/2023

Sala USC w Urzędzie Gminy w Witoni
2023-11-07 09:29:11

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjecie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 12 września 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 15
 5. Zapytania i wnioski.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 na terenie gminy Witonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 na terenie gminy Witonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 na terenie gminy Witonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Witonia na rok 2024. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 16. Podjęcie uchwały w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 17. Przyjęcie informacji złożonych przez Wojewodę Łódzkiego, Urząd Skarbowy, Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wypełnienia obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 18. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live