Urząd Gminy BukowskoLXVIII Sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2023-11-07 07:28:16

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Wnioski o podjęcie uchwał. Dyskusja.Podjęcie uchwał.
 6. Uchwała Nr LXVIII/654/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live