Urząd Gminy Łuków


LXXVII sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2023-10-27 10:07:20

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach wyznaczonych przez Wójta Gminy Łuków do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej na rok 2024.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łuków w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live