Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim


LXIX Sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim - sala obrad (parter)
2023-10-26 14:01:48

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023 – 2039 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Miejskiej informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2022 rok
 13. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta informacji z analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2022 rok
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live