Urząd Gminy Bukowsko


LXVII Sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2023-10-30 08:48:14

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjecie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjecie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta Gminy z pracy między sesjami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjęcie uchwał:
 8. Uchwała Nr LXVII/648 /2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Uchwała Nr LXVII/649/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Uchwała Nr LXVII/650/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Uchwała Nr LXVII/651/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Uchwała Nr LXVII/652/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Uchwała Nr LXVII/653/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów zlokalizowanych w obrębach Tokarnia, Bukowsko oraz Kamienne. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Analiza oświadczeń majątkowych.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live