Urząd Gminy Marklowice


Obrady LVI Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 26 października 2023 roku/godz. 16:00

Urząd Gminy, sala obrad, pok. 204.
2023-10-27 09:00:21

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z LV Sesji w dniu 27 września 2023 r. Głosowanie jawne
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. „Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 – ref. dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Marklowice.
 7. Sprawozdania:
  1. o wydanych zarządzeniach i decyzjach - ref. Sekretarz Gminy,
  2. na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych - Zastępca Wójta,
  3. o realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu wrześniu 2023 r. - ref. Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy,
  4. o dodatkowych działaniach Zastępcy Wójta w okresie między sesjami – ref. Zastępca Wójta,
  5. z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
  6. ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - ref. Delegat, Aleksander Kądziela.
 8. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Marklowice - ref. Z-ca Wójta. Głosowanie jawne
  2. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ref. j. w. Głosowanie jawne
  3. zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2023 rok - ref. Skarbnik Gminy. Głosowanie jawne
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2023–2029 - ref. j. w. Głosowanie jawne
  5. zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - ref. j. w. Głosowanie jawne
 9. Informacja Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok - ref. Przewodnicząca Rady i Z-ca Wójta Gminy.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Ustalenie terminu następnej sesji.
 12. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live