Urząd Gminy Osieck


Sesja nr LI

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40, 572, 1463) zwołuję nadzwyczajną LI sesję Rady Gminy Osieck dnia 20 września 2023r., o godz. 18.30 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klub Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6
2023-09-20 18:34:30

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Osieck. Głosowanie jawne
 8. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live