Urząd Gminy Osieck


Sesja nr L

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) zwołuję L sesję Rady Gminy Osieck dnia 28 sierpnia 2023r., o godz. 17:00 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6

Osieck
2023-08-28 17:04:35

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Hannie Barejko - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz powitanie nowo wybranego Dyrektora Panią Agnieszkę Widłak.
 5. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej dnia 16 czerwca 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 10
 6. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy odbytej dnia 21 czerwca 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. Nr 580/1 w obrębie geodezyjnym Augustówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 153/1 w obrębie geodezyjnym Natolin. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/313/22 Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Osieck na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2036. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w spawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku za rok 2022 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/350/22 Rady Gminy Osieck z dnia 24 października 2022r w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Sobienkach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/32/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. dowożenia dzieci do szkoły w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. nadania nazwy Parku w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 4 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 10
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Parku w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 4 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 10
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 10
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/431/23 Rady Gminy Osieck z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Kościeliska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Osieck z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 26. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 27. Informacja Komisji stałych Rady Gminy z przebiegu prac między sesjami.
 28. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 29. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 30. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 31. Wolne wnioski i informacje.
 32. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live