Urząd Gminy BukowskoLXVI Sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2023-09-25 08:32:39

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjecie protokołów z LXIV i LXV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta Gminy z pracy między sejsami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Wnioski o podjęcie uchwał.Dyskusja .Podjęcie uchwał.
 8. Uchwała Nr LXVI/632/2023 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Uchwała Nr LXVI/633/2023 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Uchwała Nr LXVI/634/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wolica stanowiącej własność Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Uchwała Nr LXVI/635/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Uchwała Nr LXVI/636/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Uchwała Nr LXVI/637/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Uchwała Nr LXVI/638/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nadolany Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Uchwała Nr LXVI/639/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Uchwała Nr LXVI/640/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Uchwała Nr LXVI/641/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Uchwała Nr LXVI/642 /2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Uchwała Nr LXVI/643/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Uchwała Nr LXVI/644/2023 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bukowsko oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Uchwała Nr LXVI/645/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bukowsko do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Zagłębie Ambitnej Turystyki” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 22. Uchwała Nr LXVI/646/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 23. Uchwała Nr LXVI/647/2023 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórz zarządzania nieczynnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karlików gmina Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 24. Interpelacje i zapytania.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live