Urząd Gminy Łuków


LXXV sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2023-08-30 10:06:45

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie ich charakteru ochronnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębu Gręzówka-Kolonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na 2024 rok z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live