Urząd Gminy Witonia


Sesja Rady Gminy Witonia Nr. LXVI/2023

Sala USC w Urzędzie Gminy w Witoni
2023-08-08 10:02:38

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 18 lipca 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytani i wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Witonia" Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni za I półrocze 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia za I półrocze 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2023 r. w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew-Jarochówek, Olesice-Witonia" na podstawie umowy pomieęzy jednostkami samorządu terytorialnego". Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live