Urząd Gminy Dynów


LII sesja Rady Gminy w Dynowie

Sala narad
2023-07-31 08:57:24

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 15
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Laskówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Pawłokoma. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dynów.. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live