Urząd Gminy BukowskoLXIV sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2023-07-24 12:15:59

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z LXII i LXIII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta Gminy z pracy między sesjami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Wnioski o podjęcie uchwał. Dyskusja. Podjęcie uchwał.
 8. Uchwała Nr LXIV/611/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Karlików Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Uchwała Nr LXIV/612/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Wola Sękowa. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Uchwała Nr LXIV/613/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Uchwała Nr LXIV/614/2023 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Dorzecze Wisłoka” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Uchwała Nr LXIV/615/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Uchwała Nr LXIV/616/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Uchwała Nr LXIV/617/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Uchwała Nr LXIV/618/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/526/2022 Rady Gminy Bukowsko z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Uchwała Nr LXIV/619/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Uchwała Nr LXIV/620/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Uchwała Nr LXIV/621/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 19. Uchwała Nr LXIV/622/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 20. Uchwała Nr LXIV/623/2023 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 21. Uchwała Nr LXIV/624/2023 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 22. Uchwała Nr LXIV/625/2023 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 23. Uchwała Nr LXIV/626/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/361/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 24. Interpelacje i zapytania.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live