Urząd Gminy Witonia


Sesja Rady Gminy Witonia Nr. LXIII/2023

Sala USC w Urzędzie Gminy w Witoni
2023-06-30 09:19:33

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 30 maja 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnego Zespołu do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia oraz zmian w statucie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 16. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live