Urząd Gminy Osieck


Sesja nr XLIX

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Osieck dnia 21 czerwca 2023r., o godz. 17:00 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klub Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6
2023-06-21 17:27:49

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy odbytej dnia 9 maja 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Osieck za 2022 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Osieck za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osieck wotum zaufania. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieck za 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 9. Procedura absolutoryjna:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,
  3. opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  5. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium,
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osieck absolutorium za 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osieck publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Augustówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Kościeliska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 8
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 -2027. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Komisji stałych Rady Gminy z przebiegu prac między sesjami.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live