Urząd Gminy Osieck


Sesja nr XLVIII

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) zwołuję nadzwyczajną XLVIII sesję Rady Gminy Osieck dnia 16 czerwca 2023r., o godz. 17.15 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klub Seniora ul. Rynek 6, Osieck
2023-06-16 17:16:22

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 9
 7. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live