Urząd Gminy ŁukówLXXII sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2023-06-21 10:07:26

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2022 rok:
  1. wysłuchanie przez Radę Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii komisji branżowych i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
  3. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łuków z wykonania budżetu za 2022 rok, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live