Urząd Gminy Dynów


LI sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2023-06-22 08:53:09

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości Łubno. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Pojecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Dynów służebnością przesyłu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Raport z działalności GKRPA w Gminie Dynów za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2022
 12. Informacja o świadczeniach rodzinnych.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live