Urząd Gminy Inowłódz


XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Zamkowa
2019-09-26 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. zobowiązań podatkowych wobec Gminy Inowłódz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2015-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2015.
 10. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 roku
  1. opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  2. wybór Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników
  3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników
 11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIII sesji.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live