Urząd Gminy Osieck


Sesja nr XLVII

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Osieck dnia 9 maja 2023r., o godz. 17:15 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.
2023-05-09 17:16:36

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy odbytej dnia 10 marca 2023r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej dnia 27 marca 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Sobienkach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/396/23 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieck na lata 2022-2032”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały dotyczącej uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 1365, 1366, 1367/2, 1367/1, 1368, 1389, 1390, 1391 w obrębie geodezyjnym Pogorzel. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia gminnej linii busa. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 4 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 13
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Osiecku za 2022 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Komisji stałych Rady Gminy z przebiegu prac między sesjami.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live