Urząd Gminy Dynów


XLIX Sesja Rady Gminy Dynów

sala narad
2023-03-10 09:58:27

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Dynów na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Dynów w zakresie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Dynów w 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 2 | Przeciw: 11 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Laskówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Łubno. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live