Urząd Gminy Osieck


Sesja nr XLIII

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) zwołuję nadzwyczajną XLIII sesję Rady Gminy Osieck dnia 2 lutego 2023r., o godz. 17:30 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Osieck
2023-02-02 17:20:12

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Bartłomieja Szczepka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z terenu gminy Sobienie Jeziory uczęszczających do Publicznego Żłobka w Sobienkach. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Orła Białego w Augustówce poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Osieck w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Osieck. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live