Urząd Miejski w Strzyżowie


XLVII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2023 roku.

Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2023 roku tj. (czwartek) o godzinie 13:30 w Domu Kultury ,,Sokół” ul. Mostowa 2 w Strzyżowie odbędzie się XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

Dom Kultury ,,Sokół
2023-01-26 13:30:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał wynikających z bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa. a. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego na lata 2022 – 2030, b. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania dla osób objętych pomocą w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, c. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Strzyżów, d. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżów na 2023 rok, e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Burmistrza Strzyżowa, f. w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Burmistrza Strzyżowa, g. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2023, h. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2023 -2040. 4. Sprawy różne. 5. Zakończenie sesji.
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live