Urząd Gminy Lipowa


LXI Sesja Rady Gminy Lipowa

Sala Narad Urząd Gminy Lipowa
2023-01-26 08:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr LIX/369/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032. Głosowanie jawne
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr LIX/370/22 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2023 r. Głosowanie jawne
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu celem dofinansowania publicznego transportu zbiorowego. Głosowanie jawne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lipowa na 2023 r. Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa na 2023 r. Głosowanie jawne
 8. Podjęcie uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Głosowanie jawne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Twardorzeczce przez Gminę Lipowa. Głosowanie jawne
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Twardorzeczce przez Gminę Lipowa Głosowanie jawne
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Twardorzeczce przez Gminę Lipowa. Głosowanie jawne
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W na Wójta Gminy Lipowa Głosowanie jawne
 13. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live