Urząd Gminy Marklowice


Obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 31 stycznia 2023 roku/godz. 16:00

Urząd Gminy, sala obrad pok. 204.
2023-01-31 17:41:39

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji w dniu 20 grudnia 2022 r. Głosowanie jawne
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdania:
  1. o wydanych zarządzeniach i decyzjach - ref. Sekretarz Gminy.
  2. na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych - Zastępca Wójta.
  3. o realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu grudniu 2022 r. - ref. Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy.
  4. o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy.
  5. z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
  6. ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - ref. Delegat A. Kądziela.
 7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski w sprawie prowadzenia nauczania religii innych kościołów – ref. Przew. Rady. Głosowanie jawne
  2. zmiany uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju – ref. Przew. Rady. Głosowanie jawne
  3. zmiany uchwały Nr XII/62/11 z dnia 29 września 2011 roku - ref. Przew. Rady. Głosowanie jawne
  4. uznania skargi na Wójta Gminy Marklowice za bezzasadną – ref. Przew. Komisji SWiP, W. Komorek. Głosowanie jawne
  5. przekazania wniosku zgodnie z właściwością (dot. wydzierżawienia gruntu) - ref. j. w. Głosowanie jawne
  6. przekazania wniosku zgodnie z właściwością (dot. przejęcia gruntu) - ref. j. w. Głosowanie jawne
  7. przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości - ref. j. w. Głosowanie jawne
  8. zmiany uchwały Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – ref. Zastępca Wójta. Głosowanie jawne
  9. zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2023 rok - ref. Skarbnik Gminy. Głosowanie jawne
 8. Do wiadomości:
  1. informacja Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o sytuacji PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Ustalenie terminu następnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live